OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úhrada za služby

 

CENNÍK ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY V DOMOVE DÔCHODCOV TEREZA n. o.

  1. Suma úhrady za odborné činnosti:

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť...

Celoročná pobytová forma sociálnej služby

Stupeň odkázanosti

 

Denne

Mesačne

4. stupeň

Sociálne poradenstvo

 

 

 

Špecializované sociálne poradenstvo

 

 

 

Sociálna rehabilitácia

 

 

 

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

 

 

 

Pomoc pri odkázanosti

0,03

0,90

 

 

Spolu

0,90

5. stupeň

Sociálne poradenstvo

 

 

 

Špecializované sociálne poradenstvo

 

 

 

Sociálna rehabilitácia

 

 

 

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

 

 

 

Pomoc pri odkázanosti

0,26

7,80

 

 

Spolu

7,80

6. stupeň

Sociálne poradenstvo

 

 

 

Špecializované sociálne poradenstvo

 

 

 

Sociálna rehabilitácia

 

 

 

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

 

 

 

Pomoc pri odkázanosti

0,5

15

 

 

Spolu

15

 

  1. Suma úhrady za obslužné činnosti:

2.1 Suma úhrady za ubytovania a za poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch.

Celoročná pobytová forma sociálnej služby

Izba

Denne

Mesačne

Jednolôžková izba

11,66

350,00

Dvojlôžková izba

10,07

300,00

Trojlôžková izba

8,69

260,00

 

2.2 Suma úhrady za stravovanie s počtom odobratých jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu (racionálna strava, šetriaca diéta, neslaná diéta, diéta so zníženým obsahom tuku, nízkobielkovinová diéta).

Suma úhrady na jedného klienta za jednu stravnú jednotku (na jeden deň) – 4,8 eur

 

Stravovanie – 2,25eur

Režijné náklady – 2,55eur

 

Mesačne -144 eur

 

 

2.3 Suma úhrady za stravovanie s počtom odobratých jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu (diabetická diéta, výživná diéta, špeciálna diéta).

Suma úhrady na jedného klienta za jednu stravnú jednotku (na jeden deň) – 5 eur

 

Stravovanie – 2,45eur

Režijné náklady – 2,55eur

 

Mesačne – 150 eur

 

 

2.4 Suma úhrady za pranie, žehlenie, upratovanie na jedného klienta za jeden deň poberania sociálnej služby.

 

Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Upratovanie

Suma za deň

Suma za mesiac

4.stupeň

0,25

0,25

0,50

15

5.stupeň

0,25

0,25

0,50

15

6.stupeň

0,50

          0,50

1

30

 

  1. Suma úhrady za ďalšie činnosti:

Mesačná suma úhrady za ďalšie činnosti - §18 zákona o sociálnych službách

Zabezpečovanie záujmovej činnosti

 

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

 

Poskytovanie osobného vybavenia

 

Vytváranie nevyhnutnej osobnej hygieny

 

 

Hore uvedený cenník platí len pri preukázaní nároku na príspevok v zmysle zákona 448/2008 Z. z. a v znení neskorších predpisov (rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu) V opačnom prípade bude klient povinný platiť plnú výšku ekonomicky oprávnených nákladov.

CENNÍK INÝCH A NADŠTANDARDNÝCH ČINNOSTÍ V DOMOVE DÔCHODCOV TEREZA n. o.

  1. Suma úhrady za iné činnosti v DD TEREZA n. o.:

Mesačná platba za spotrebu elektrickej energie

Za užívanie vlastného TV

 

Za užívanie vlastnej chladničky

 

Za užívanie rýchlovarnej kanvice

 

 

Úhrada služieb v následku porušenia domového poriadku

Poplatok za každú očistu spôsobenú úmyselne prijímateľom sociálnej služby (napr. znečistenie pod vplyvom alkoholu, pľuvanie, močenie, stolica...)

5,00 eur

Poplatok za každé pranie šatstva, ktoré bolo zašpinené následkom použitia alkoholu atď...

5,00 eur

 

  1. Suma úhrady za nadštandardné služby v DD TEREZA n. o.:

Mesačná platba za nadštandardné služby v zariadení

REBOX - elektroliečba

2,00 eur

 

 

 

 

 

 

 

Cenník je platný od 01.01.2020