OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Podmienky prijatia

Poskytovanie starostlivosti v Domove dôchodcov - Zariadenie pre seniorov § 35:

Sociálna služba sa poskytuje: 

  1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Postup pri prijímaní klientov do Domova dôchodcov - Zariadenie pre seniorov:

  • záujemca si musí podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade v mieste trvalého bydliska, 
  • podľa potreby skompletizuje žiadosti a tlačivá,
  • u záujemcu prebehne sociálne šetrenie, na základe ktorého mu bude stanovený stupeň sociálnej odkázanosti
  • vypracovaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu doručí žiadateľ do zariadenia, kde má záujem byť umiestnený a kde sa podpíše Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a podľa možností zariadenia bude prijatý alebo zaradený do poradovníka čakateľov na sociálnu službu.

​Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť v sekcii "Tlačivá na stiahnutie".